Budoucí prvňáčci

8. ZŠ Kladno Logo

Platba za objednané kapsáře a pomůcky: cena kapsáře 149,- Kč, cena pomůcek 394,- Kč, kapsář + pomůcky 543,- Kč. Peníze budou vybírány na úvodní třídní schůzce 5. 9. 2022, připravte si, prosím, přesnou částku. Děkujeme.

Seznam žáků 1. ročníku

Rozdělení do tříd

Vážení rodiče, sledujte naše webové stránky - v průběhu května bude možné závazně objednat pomůcky pro prvňáčky, provést předzápis do školní družiny a další výběr důležitý pro zařazení žáků do jednotlivých tříd.

Informační leták o škole

Терміни спеціального набору українських дітей

Formuláře ke stažení

Dokumenty

Organizační pokyny k zápisům do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

1. Termíny zápisu:

 • 22. 4. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
 • 23. 4. 2022 od 9.00 do 12.00 hod.

2. Formální část zápisu – formuláře (všechny formuláře jsou ke stažení/vytištění na webových stránkách školy) – potřebné formuláře je možné vyplnit předem
a) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
b) Zápisový lístek (při vyplňování věnujte pozornost oběma stranám zápisového lístku)
c) na základě doporučení zřizovatele prosíme o sdělení (v případě více podaných Žádostí o přijetí na různé ZŠ) Vaší preference ZŠ
d) v případě žádosti o odklad povinné školní docházky Žádost o odklad povinné školní docházky – k této
žádosti je nutné doložit Doporučení školského poradenského zařízení + Doporučení lékaře

3. Při zápisu je nutné předložit:
a) Rodný list dítěte
b) Platný občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného zástupce - slouží k ověření trvalého bydliště (spádovosti školy)
c) Povolení k trvalému pobytu dítěte, cestovní pas (u cizích státních příslušníků)

4. Přidělení registračního čísla
Každému uchazeči o přijetí bude přiděleno registrační číslo – informace o přidělení registračního čísla bude
předána zákonnému zástupci při zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny formou zveřejněných
registračních čísel.

Zápis proběhne ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/20 „O školských obvodech spádových základních škol“, přičemž vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Termíny zápisu do1. ročníku: v pátek 16. dubna 2021 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 17. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 hodin. Ostatní termíny a organizační pokyny k zápisu upřesníme po vydání pokynů k zápisům MŠMT a zřizovatelem

Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023, doporučená Radou města Kladna

1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

2. sourozenci žáků školy a děti zaměstnanců školy

3. preference pořadí zvolených škol

4. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)

5. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna

6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu

7. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu

Předpokládané dovednosti budoucích prvňáčků

 • Zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku apod.)

 • Běžná sebeobsluha (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí a úklid věcí na svém místě ve třídě a v šatně, samostatnost pří jídle apod.)

 • Uplatňování základních společenských pravidel – pozdravy, vykání

 • Doporučujeme hry s drobnými předměty (stavebnice, navlékání korálků apod.), kreslení – vhodné pro uvolnění ruky a rozvoj jemné motoriky

 • Vhodné je čtení dětem, vyprávění a vzájemná komunikace – rozvoj udržení pozornosti, rozvoj slovní zásoby a dovednosti naslouchání

 • Budoucí prvňáček by měl umět:

  • Rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

  • Pojmenovávat základní barvy

  • Vyjmenovat čísla od 1 do 10

Další podrobná doporučení najdete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. - Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Co by měl budoucí prvňáček umět

NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

 • Rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 • Pojmenovávat základní barvy
 • Vyjmenovat čísla od 1 do 10
 • Určit počet věcí do 5

Pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice, nebraňte mu, ale ani ho nenuťte k učení. Písmena a číslice se naučí ve škole.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit při zápisu následující doklady

 • Platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte

Pro zápis do 1. ročníku jsou stanoveny spádové oblasti podle trvalého bydliště žáka, zákonný zástupce má však právo se rozhodnout, na kterou základní školu chce své dítě zapsat. Ředitel školy přijme ke vzdělávání žáky do naplnění kapacity ročníku, přednost mají žáci ze spádové oblasti. Ve školním roce 2022/2023 otevíráme 2 třídy 1. ročníku, tj. maximálně 60 žáků.

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci jsou povinni požádat o zapsání dítěte do prvního ročníku, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko - psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitel školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je nutné dodat škole v den zápisu dítěte! Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení poradenského zařízení/odborného lékaře rozhodne ředitel školy o povolení odkladu povinné školní docházky o 1 rok.

Žáci s povoleným OŠD mohou navštěvovat přípravnou třídu ZŠ - více informací na:

Speciální vzdělávací potřeby

Pokud u žáka byly diagnostikovány poradenským zařízením speciální vzdělávací potřeby, jsou zákonní zástupci žáka povinni o této skutečnosti školu informovat.

Foto a video ze zápisu 2017

Předčasné zařazení do 1. ročníku

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

 • děti narozené v období 1. 9. – 31. 12. 2016 - doporučení školského poradenského zařízení
 • děti narozené od 1. 1. do 31. 8. 2017 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

O přijetí/nepřijetí žáka k povinné školní docházce rozhodne ředitel školy a o výsledku rozhodnutí informuje zveřejněním registračního čísla na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (vchod do hlavní školní budovy). Součástí správního řízení je vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání. Registrační číslo obdrží zákonný zástupce u zápisu.