Zápis do 1. ročníku

8. ZŠ Kladno Logo

Formuláře ke stažení

Zápis proběhne ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/20 „O školských obvodech spádových základních škol“, přičemž vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Realizován bude, vzhledem k  mimořádným opatřením vlády reagujících na šíření koronaviru, dle opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a upřednostňuje se podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce (datovou schránkou, e-mailem s  uznávaným elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji).

Podání přihlášky bez osobní účasti žadatele je možné v termínu

od 14. do 25. dubna 2020 do 12:00 hodin.

Žádosti o přijetí, včetně dalších příslušných formulářů naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

Osobní předání přihlášky do školy bude umožněno dle aktuální situace ve dnech:

20. – 23. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin,

v pátek 24. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hodin,

a v sobotu 25. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin.

Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021, doporučená Radou města Kladna

 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
 2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 5. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
 6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu
 7. s tím, že ostatní podmínky nesmí být v rozporu se školským zákonem a musí naplňovat právo rodičů na rovné zacházení v přístupu k plnění povinné školní docházky“

Předpokládané dovednosti budoucích prvňáčků

 • Zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku apod.)
 • Běžná sebeobsluha (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí a úklid věcí na svém místě ve třídě a v šatně, samostatnost při jídle apod.)
 • Uplatňování základních společenských pravidel – pozdravy, vykání
 • Doporučujeme hry s drobnými předměty (stavebnice, navlékání korálků apod.), kreslení – vhodné pro uvolnění ruky a rozvoj jemné motoriky
 • Vhodné je čtení dětem a vyprávění – rozvoj udržení pozornosti a rozvoj slovní zásoby

Další podrobná doporučení najdete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Co by měl budoucí prvňáček umět

NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

 • Rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 • Pojmenovávat základní barvy
 • Vyjmenovat čísla od 1 do 10
 • Určit počet věcí do 5

Pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice, nebraňte mu, ale ani ho nenuťte k učení. Písmena a číslice se naučí ve škole.

Organizace zápisu

1. motivační část – formou hry a neformálních aktivit se děti seznámí s prostředím školy a pedagogové orientačně zjistí úroveň jejich školní připravenosti

2. formální část – zákonní zástupci vyplněním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisového lístku zapíší své dítě k povinné školní docházce

K zápisu přijdou děti s alespoň jedním zákonným zástupcem.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit při zápisu následující doklady

 • Platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte

Pro zápis do 1. ročníku jsou stanoveny spádové oblasti podle trvalého bydliště žáka, zákonný zástupce má však právo se rozhodnout, na kterou základní školu chce své dítě zapsat. Ředitel školy přijme ke vzdělávání žáky do naplnění kapacity ročníku, přednost mají žáci ze spádové oblasti. Ve školním roce 2020/2021 otevíráme 2 třídy 1. ročníku, tj. maximálně 60 žáků.

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci jsou povinni požádat o zapsání dítěte do prvního ročníku, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko - psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitel školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je nutné dodat škole v den zápisu dítěte! Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení poradenského zařízení/odborného lékaře rozhodne ředitel školy o povolení odkladu povinné školní docházky o 1 rok.

Žáci s povoleným OŠD mohou navštěvovat přípravnou třídu ZŠ - více informací na:

Speciální vzdělávací potřeby

Pokud u žáka byly diagnostikovány poradenským zařízením speciální vzdělávací potřeby, jsou zákonní zástupci žáka povinni o této skutečnosti školu informovat.

Foto a video ze zápisu 2017

Předčasné zařazení do 1. ročníku

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

 • děti narozené v období 1. 9. – 31. 12. 2014 - doporučení školského poradenského zařízení
 • děti narozené od 1. 1. do 30. 6. 2015 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

O přijetí/nepřijetí žáka k povinné školní docházce rozhodne ředitel školy a o výsledku rozhodnutí informuje zveřejněním registračního čísla na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (vchod do hlavní školní budovy). Součástí správního řízení je vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání. Registrační číslo obdrží zákonný zástupce u zápisu.