Budoucí prvňáčci

8. ZŠ Kladno Logo

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 v 16.00 hodin.

Na této schůzce:

 • budou představeny třídní učitelky 1. ročníku a vedoucí vychovatelka
  školní družiny
 • získáte informace o: 
  • organizaci zahájení školního roku
  • předškoličkách
  • přihláškovém systému do školní jídelny
  • potřebných pomůckách pro 1. ročník
 • budete si moci:
  • objednat potřebné pomůcky pro hromadný nákup
   zajištěný školou
  • zapsat kamaráda/kamarádku pro své dítě, se kterým
   byste byli rádi, kdyby chodili do stejné třídy
  • zapsat své dítě do školní družiny

Rezervační systém k zápisu bude zpřístupněn 2. 4. 2024 v 6.00 hodin

Dokumenty

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správní řízení o přijetí k povinné školní docházce

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.

Organizační pokyny k zápisům do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

1. Termíny zápisu:

 • 19. 4. 2024 od 14 hodin do 18 hodin.

 • 20. 4. 2024 od 9 hodin do 12 hodin.

Ve školním roce 2024/2025 plánujeme otevírat 3 třídy 1. ročníku

2. Formální část zápisu – formuláře (všechny formuláře jsou ke stažení/vytištění na webových stránkách školy) – potřebné formuláře je možné vyplnit předem
a) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
b) Zápisový lístek (při vyplňování věnujte pozornost oběma stranám zápisového lístku)
c) na základě doporučení zřizovatele prosíme o sdělení (v případě více podaných Žádostí o přijetí na různé ZŠ) Vaší preference ZŠ
d) v případě žádosti o odklad povinné školní docházky Žádost o odklad povinné školní docházky – k této
žádosti je nutné doložit Doporučení školského poradenského zařízení + Doporučení lékaře

3. Při zápisu je nutné předložit:
a) Rodný list dítěte
b) Platný občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného zástupce - slouží k ověření trvalého bydliště (spádovosti školy)
c) Povolení k trvalému pobytu dítěte, cestovní pas (u cizích státních příslušníků)

4. Přidělení registračního čísla
Každému uchazeči o přijetí bude přiděleno registrační číslo – informace o přidělení registračního čísla bude
předána zákonnému zástupci při zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny formou zveřejněných
registračních čísel.

Zápis proběhne ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/20 „O školských obvodech spádových základních škol“, přičemž vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Termíny zápisu do 1. ročníku: v pátek 19. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 do 12:00 hodin. Ostatní termíny a organizační pokyny k zápisu upřesníme po vydání pokynů k zápisům MŠMT a zřizovatelem

Zápis do základních škol bude probíhat v souladu s vyhláškou Magistrátu města Kladna o školských obvodech spádových základních škol.

Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025, doporučená Radou města Kladna

1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

2. sourozenci žáků školy a děti zaměstnanců školy

3. preference pořadí zvolených škol

4. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)

5. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna

6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu

7. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu

Předpokládané dovednosti budoucích prvňáčků

  • Zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku apod.)

  • Běžná sebeobsluha (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí a úklid věcí na svém místě ve třídě a v šatně, samostatnost pří jídle apod.)

  • Uplatňování základních společenských pravidel – pozdravy, vykání

  • Doporučujeme hry s drobnými předměty (stavebnice, navlékání korálků apod.), kreslení – vhodné pro uvolnění ruky a rozvoj jemné motoriky

  • Vhodné je čtení dětem, vyprávění a vzájemná komunikace – rozvoj udržení pozornosti, rozvoj slovní zásoby a dovednosti naslouchání

  • Budoucí prvňáček by měl umět:

   • Rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

   • Pojmenovávat základní barvy

   • Vyjmenovat čísla od 1 do 10

  Další podrobná doporučení najdete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. - Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Co by měl budoucí prvňáček umět

NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

 • Rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

 • Pojmenovávat základní barvy

 • Vyjmenovat čísla od 1 do 10

 • Určit počet věcí do 5

Pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice, nebraňte mu, ale ani ho nenuťte k učení. Písmena a číslice se naučí ve škole.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit při zápisu následující doklady

 • Platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte

Pro zápis do 1. ročníku jsou stanoveny spádové oblasti podle trvalého bydliště žáka, zákonný zástupce má však právo se rozhodnout, na kterou základní školu chce své dítě zapsat. Ředitel školy přijme ke vzdělávání žáky do naplnění kapacity ročníku, přednost mají žáci ze spádové oblasti. Ve školním roce 2022/2023 otevíráme 2 třídy 1. ročníku, tj. maximálně 60 žáků.

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci jsou povinni požádat o zapsání dítěte do prvního ročníku, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko - psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitel školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je nutné dodat škole v den zápisu dítěte! Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení poradenského zařízení/odborného lékaře rozhodne ředitel školy o povolení odkladu povinné školní docházky o 1 rok.

Žáci s povoleným OŠD mohou navštěvovat přípravnou třídu ZŠ (při ZŠ, které ji zřizují)

Speciální vzdělávací potřeby

Pokud u žáka byly diagnostikovány poradenským zařízením speciální vzdělávací potřeby, jsou zákonní zástupci žáka povinni o této skutečnosti školu informovat.

Předčasné zařazení do 1. ročníku

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

 • děti narozené v období 1. 9. – 31. 12. 2018 - doporučení školského poradenského zařízení

 • děti narozené od 1. 1. do 31. 8. 2019 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

O přijetí/nepřijetí žáka k povinné školní docházce rozhodne ředitel školy a o výsledku rozhodnutí informuje zveřejněním registračního čísla na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (vchod do hlavní školní budovy). Součástí správního řízení je vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání. Registrační číslo obdrží zákonný zástupce u zápisu.

Foto a video ze zápisu 2017