Budoucí prvňáčci

8. ZŠ Kladno Logo

Vážení rodiče, sledujte naše webové stránky - v průběhu května bude možné závazně objednat pomůcky pro prvňáčky, provést předzápis do školní družiny a další výběr důležitý pro zařazení žáků do jednotlivých tříd.

Formuláře ke stažení

Organizační pokyny k zápisům do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022

Termíny a průběh zápisu vycházejí z pokynů MŠMT a zřizovatele

Vzhledem k aktuální situaci prosíme o přednostní využití forem zápisu bez osobní účasti.

1. Termíny zápisu: a) bez osobní účasti: 6. – 17. 4. 2021 do 12.00 hod.

b) osobní předání: 12. – 15. 4. 2021 od 9.00 do 12.00 hod.

16. 4. 2021 od 14.00 do 18.00 hod.

17. 4. 2021 od 9.00 do 12.00 hod.

Při osobním předání bude nutné se předem zaregistrovat na konkrétní čas zápisu (den a hodina) přes systém Škola OnLine (vstup přes odkaz na webových stránkách bude otevřen od 7. 4. 2021)

2. Formální část zápisu – formuláře (všechny formuláře jsou ke stažení/vytištění na webových stránkách školy) – k zápisu je nutné vyplnit:

a) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

b) Rodný list dítěte (pro zápis bez osobní účasti kopii rodného listu dítěte – tato kopie bude použita pouze pro účely ověření osobních údajů v souvislosti se zápisem a následně skartovány/vymazána)

c) Zápisový lístek (při vyplňování věnujte pozornost oběma stranám zápisového lístku)

d) Platný občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného zástupce – pouze při osobní účasti u zápisu -slouží k ověření trvalého bydliště (spádovosti školy), pro účely zápisu bez osobní účasti seznam spádových žáků poskytne řediteli školy zřizovatel

e) Povolení k trvalému pobytu dítěte, cestovní pas (u cizích státních příslušníků)

f) v případě žádosti o odklad povinné školní docházky Žádost o odklad povinné školní docházky – k této žádosti je nutné doložit Doporučení školského poradenského zařízení + Doporučení lékaře

g) na základě doporučení zřizovatele prosíme o sdělení (v případě více podaných Žádostí o přijetí na různé ZŠ) Vaší preference ZŠ

 

3. Doručení vyplněných formulářů (a, b, c, f, g) řediteli školy (zápis bez osobní účasti)

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb („klasickou“ poštou) na adresu Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116, 272 01 Kladno

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: škola@8zskladno.cz (nelze poslat jen prostý e-mail), pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z dalších uvedených způsobů.

c) datovou schránkou na id: mwwfdz6

4. Přidělení registračního čísla

Každému uchazeči o přijetí bude přiděleno registrační číslo – informace o přidělení registračního čísla bude předána zákonnému zástupci při zápisu s osobní účastí v místě zápisu, při zápisu bez osobní účasti doporučeným dopisem s doručenkou nebo datovou schránkou. Výsledky zápisu budou zveřejněny formou zveřejněných registračních čísel.

Zápis proběhne ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/20 „O školských obvodech spádových základních škol“, přičemž vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Termíny zápisu do1. ročníku: v pátek 16. dubna 2021 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 17. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 hodin. Ostatní termíny a organizační pokyny k zápisu upřesníme po vydání pokynů k zápisům MŠMT a zřizovatelem

Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021, doporučená Radou města Kladna

1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

2. sourozenci žáků školy a děti zaměstnanců školy

3. preference pořadí zvolených škol

4. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)

5. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna

6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu

7. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu

Předpokládané dovednosti budoucích prvňáčků

 • Zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku apod.)

 • Běžná sebeobsluha (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí a úklid věcí na svém místě ve třídě a v šatně, samostatnost pří jídle apod.)

 • Uplatňování základních společenských pravidel – pozdravy, vykání

 • Doporučujeme hry s drobnými předměty (stavebnice, navlékání korálků apod.), kreslení – vhodné pro uvolnění ruky a rozvoj jemné motoriky

 • Vhodné je čtení dětem, vyprávění a vzájemná komunikace – rozvoj udržení pozornosti, rozvoj slovní zásoby a dovednosti naslouchání

 • Budoucí prvňáček by měl umět:

  • Rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

  • Pojmenovávat základní barvy

  • Vyjmenovat čísla od 1 do 10

Další podrobná doporučení najdete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. - Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Co by měl budoucí prvňáček umět

NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

 • Rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 • Pojmenovávat základní barvy
 • Vyjmenovat čísla od 1 do 10
 • Určit počet věcí do 5

Pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice, nebraňte mu, ale ani ho nenuťte k učení. Písmena a číslice se naučí ve škole.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit při zápisu následující doklady

 • Platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte

Pro zápis do 1. ročníku jsou stanoveny spádové oblasti podle trvalého bydliště žáka, zákonný zástupce má však právo se rozhodnout, na kterou základní školu chce své dítě zapsat. Ředitel školy přijme ke vzdělávání žáky do naplnění kapacity ročníku, přednost mají žáci ze spádové oblasti. Ve školním roce 2020/2021 otevíráme 2 třídy 1. ročníku, tj. maximálně 60 žáků.

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci jsou povinni požádat o zapsání dítěte do prvního ročníku, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko - psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitel školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je nutné dodat škole v den zápisu dítěte! Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení poradenského zařízení/odborného lékaře rozhodne ředitel školy o povolení odkladu povinné školní docházky o 1 rok.

Žáci s povoleným OŠD mohou navštěvovat přípravnou třídu ZŠ - více informací na:

Speciální vzdělávací potřeby

Pokud u žáka byly diagnostikovány poradenským zařízením speciální vzdělávací potřeby, jsou zákonní zástupci žáka povinni o této skutečnosti školu informovat.

Foto a video ze zápisu 2017

Předčasné zařazení do 1. ročníku

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

 • děti narozené v období 1. 9. – 31. 12. 2015 - doporučení školského poradenského zařízení
 • děti narozené od 1. 1. do 31. 8. 2016 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

O přijetí/nepřijetí žáka k povinné školní docházce rozhodne ředitel školy a o výsledku rozhodnutí informuje zveřejněním registračního čísla na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (vchod do hlavní školní budovy). Součástí správního řízení je vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání. Registrační číslo obdrží zákonný zástupce u zápisu.