Budoucí prvňáčci

8. ZŠ Kladno Logo

Cena objednaných pomůcek

448,- Kč - platba bude vybírána na první třídní schůzce 4. 9. 2023, prosíme o přesnou částku

Organizace výuky v prvním školním týdnu pro žáky 1. ročníku

4. 9. - slavnostní zahájení školního roku v 7.50, následují první třídní schůzky, poté žáci s rodiči odcházejí ze školy
5. - 6. 9. výuka 7.50 - 9.30 bez skupinového vyučování
7. - 8. 9. výuka 7.50 - 10.35
út - pá: žáci po vyučování odcházejí do školní družiny nebo domů
výuka podle stálého rozvrhu od pondělí 11. 9. 2023

Výsledky zápisu do 1. ročníku a informace pro rodiče

 Informace o zápisu pro ukrajinské žáky

Rezervační systém k zápisu do 1. ročníku ZŠ je zpřístupněn od 5. 4. 2023

Formuláře ke stažení

Dokumenty

Organizační pokyny k zápisům do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024

1. Termíny zápisu:

 • 21. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.

 • 22. 4. 2023 od 9.00 do 12.00 hod.

Ve školním roce 2023/2024 plánujeme otevírat 3 třídy 1. ročníku

2. Formální část zápisu – formuláře (všechny formuláře jsou ke stažení/vytištění na webových stránkách školy) – potřebné formuláře je možné vyplnit předem
a) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
b) Zápisový lístek (při vyplňování věnujte pozornost oběma stranám zápisového lístku)
c) na základě doporučení zřizovatele prosíme o sdělení (v případě více podaných Žádostí o přijetí na různé ZŠ) Vaší preference ZŠ
d) v případě žádosti o odklad povinné školní docházky Žádost o odklad povinné školní docházky – k této
žádosti je nutné doložit Doporučení školského poradenského zařízení + Doporučení lékaře

3. Při zápisu je nutné předložit:
a) Rodný list dítěte
b) Platný občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného zástupce - slouží k ověření trvalého bydliště (spádovosti školy)
c) Povolení k trvalému pobytu dítěte, cestovní pas (u cizích státních příslušníků)

4. Přidělení registračního čísla
Každému uchazeči o přijetí bude přiděleno registrační číslo – informace o přidělení registračního čísla bude
předána zákonnému zástupci při zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny formou zveřejněných
registračních čísel.

Zápis proběhne ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/20 „O školských obvodech spádových základních škol“, přičemž vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Termíny zápisu do 1. ročníku: v pátek 21. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 22. dubna 2023 od 9:00 do 12:00 hodin. Ostatní termíny a organizační pokyny k zápisu upřesníme po vydání pokynů k zápisům MŠMT a zřizovatelem

Zápis do základních škol bude probíhat v souladu s vyhláškou Magistrátu města Kladna o školských obvodech spádových základních škol.

Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024, doporučená Radou města Kladna

1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

2. sourozenci žáků školy a děti zaměstnanců školy

3. preference pořadí zvolených škol

4. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)

5. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna

6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu

7. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu

Předpokládané dovednosti budoucích prvňáčků

  • Zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku apod.)

  • Běžná sebeobsluha (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí a úklid věcí na svém místě ve třídě a v šatně, samostatnost pří jídle apod.)

  • Uplatňování základních společenských pravidel – pozdravy, vykání

  • Doporučujeme hry s drobnými předměty (stavebnice, navlékání korálků apod.), kreslení – vhodné pro uvolnění ruky a rozvoj jemné motoriky

  • Vhodné je čtení dětem, vyprávění a vzájemná komunikace – rozvoj udržení pozornosti, rozvoj slovní zásoby a dovednosti naslouchání

  • Budoucí prvňáček by měl umět:

   • Rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

   • Pojmenovávat základní barvy

   • Vyjmenovat čísla od 1 do 10

  Další podrobná doporučení najdete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. - Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Co by měl budoucí prvňáček umět

NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

 • Rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

 • Pojmenovávat základní barvy

 • Vyjmenovat čísla od 1 do 10

 • Určit počet věcí do 5

Pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice, nebraňte mu, ale ani ho nenuťte k učení. Písmena a číslice se naučí ve škole.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit při zápisu následující doklady

 • Platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte

Pro zápis do 1. ročníku jsou stanoveny spádové oblasti podle trvalého bydliště žáka, zákonný zástupce má však právo se rozhodnout, na kterou základní školu chce své dítě zapsat. Ředitel školy přijme ke vzdělávání žáky do naplnění kapacity ročníku, přednost mají žáci ze spádové oblasti. Ve školním roce 2022/2023 otevíráme 2 třídy 1. ročníku, tj. maximálně 60 žáků.

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci jsou povinni požádat o zapsání dítěte do prvního ročníku, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko - psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitel školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je nutné dodat škole v den zápisu dítěte! Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení poradenského zařízení/odborného lékaře rozhodne ředitel školy o povolení odkladu povinné školní docházky o 1 rok.

Žáci s povoleným OŠD mohou navštěvovat přípravnou třídu ZŠ (při ZŠ, které ji zřizují)

Speciální vzdělávací potřeby

Pokud u žáka byly diagnostikovány poradenským zařízením speciální vzdělávací potřeby, jsou zákonní zástupci žáka povinni o této skutečnosti školu informovat.

Předčasné zařazení do 1. ročníku

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

 • děti narozené v období 1. 9. – 31. 12. 2017 - doporučení školského poradenského zařízení

 • děti narozené od 1. 1. do 31. 8. 2018 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

O přijetí/nepřijetí žáka k povinné školní docházce rozhodne ředitel školy a o výsledku rozhodnutí informuje zveřejněním registračního čísla na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (vchod do hlavní školní budovy). Součástí správního řízení je vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání. Registrační číslo obdrží zákonný zástupce u zápisu.

Foto a video ze zápisu 2017