Přijímací řízení na SŠ

8. ZŠ Kladno Logo
Mgr. Hana Nerpasová.
Mgr. Hana Nerpasová.
Výchovná a kariérní poradkyně

Konzultační hodiny v pondělí 14:45 – 15:30, úterý 7:45 – 8:30.

Přijímací řízení

Bližší informace a termíny přijímacího řízení budou aktualizovány po zveřejněné Ministerstvem školství

Schéma přijímacího řízení

Schéma náhradního termínu přijímacího řízení

Informace o středních školách a středních odborných učilištích z celé ČR lze získat na www.infoabsolvent.cz

Přijímací řízení 2022/2023

Každý žák má právo se přihlásit ke studiu v 1. kole přijímacího řízení maximálně na 2 střední školy/studijní obory (pro 1. kolo poskytne formuláře přihlášek naše škola), formuláře lze získat i v prodejnách SEVT. Přihlášky lze také tisknout (nutný oboustranný tisk) z www.msmt.cz nebo webových stránek středních škol. Je nutné použít formuláře schválené pro školní rok 2022/2023 – na 1 přihlášku se zapisují 2 střední školy a je tam kolonka na podpůrná opatření a jednotnou zkoušku.

V případě, že použijete tištěné přihlášky (oboustranně), je nutné podle vysvědčení 8. a 9. ročníku (žáci vystupující z nižších ročníků vždy poslední 2 roky: 4. + 5., 6. + 7., 7. + 8.) vyplnit hůlkovým písmem na zadní straně přesně chování + názvy předmětů a klasifikaci 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (známky z chování – na 1. místě, další známky včetně volitelných předmětů – podle pořadí na vysvědčení). Žáci, kteří se hlásí na osmiletá gymnázia, vyplňují vysvědčení 4. ročníku (1. + 2. pololetí) a 1. pololetí 5. ročníku.

V prosinci 2022 obdrží žáci (5. ročník v lednu 2023) formulář na podklady k vyplnění zápisového lístku - na přelomu ledna a února budou žákům proti podpisu vydány výchovnou poradkyní zápisové lístky.

Přihlášky a přijímací řízení/zkoušky

Formuláře přihlášek s pokyny k jejich vyplnění obdrží žáci 31. 1. 2023 s výpisem pololetního vysvědčení - termíny a podmínky přijímacího řízení zveřejní ředitel SŠ nejpozději do 31. 1. 2023 – první kola přijímacího řízení probíhají od 12. 4. do 28. 4. 2023.

Pro maturitní obory je stanovena jednotná přijímací zkouška, další požadavky a formu přijímacího
řízení (školní zkoušku) určuje ředitel střední školy.

- uchazeč vyplňuje 2 formuláře přihlášky – pořadí škol je na obou formulářích stejné! – škola na
1. místě = 1. termín, na 2. místě = 2. termín

- vyplněné formuláře (obě strany) a v případě požadavku SŠ potvrzené lékařem odevzdají nebo doporučeně odešlou žáci/zákonní zástupci na vybrané střední školy nejpozději do 28. 2. 2023 za správnost údajů na přední straně odpovídá zákonný zástupce žáka – přesné adresy a názvy středních škol, názvy studijních oborů a kódy lze získat na webových stránkách středních škol, www.infoabsolvent.cz, kladenský region v Atlasu škol (vystupující žáci ho obdrželi v říjnu 2022), na nástěnkách ve škole a u vých. poradce - do stejného termínu (28. 2. 2023) odevzdají žáci výchovné poradkyni formulář s vybranými názvy středních škol a oborů, které uvedli na přihláškách.

Jednotná přijímací zkouška na maturitní obory:

  • 5. ročník – 1. termín: 17. 4. 2023, 2. termín: 18. 4. 2023 (Po + Út)
  • 9. ročník – 1. termín: 13. 4. 2023, 2. termín: 14. 4. 2023 (Čt + Pá)
  • náhradní termín pro všechny obory: 1. termín: 10. 5. 2023, 2. termín: 11. 5. 2023

(tyto termíny neplatí pro obory skupiny 82 Umění a užité umění a pro konzervatoře)

Výsledky přijímacích zkoušek

- po skončení 1. kola přijímacího řízení rozhodne ředitel SŠ o přijetí/nepřijetí bez zbytečných průtahů, výsledky s registračním číslem uchazeče zveřejní na veřejně přístupném místě a na webových stránkách střední školy po dobu nejméně 15 dní; v případě nepřijetí odešle písemné rozhodnutí - v případě přijetí ke studiu musí uchazeč do 10 pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek (uchazeč včasným neodevzdáním z. lístku ztrácí právo na přijetí – platí razítko odeslání) - v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydá na základě písemné žádosti a čestného
prohlášení zákonnému zástupci žáka základní škola Náhradní zápisový lístek (pouze 1x)

- v případě nepřijetí ke studiu lze podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí řediteli SŠ do 3 pracovních dnů – rozhoduje krajský úřad;

- pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo přijetí na SŠ poté, kdy ZL byl odevzdán na SŠ (i s talentovou zkouškou), lze zápisový lístek vyzvednout ze střední školy, kam byl původně odevzdán

- pro 2. a další kola přijímacího řízení lze podat libovolný počet přihlášek, na každou školu a obor samostatná přihláška

- žák předloží vých. poradkyni potvrzení zákonných zástupců s vyplněnou adresou a studijním oborem střední školy; neumístěné žáky škola nahlásí Úřadu práce