Školská rada

8. ZŠ Kladno Logo

Školskou radu při Základní škole Kladno, Vodárenská 2116, zřídila Rada města Kladna svým usnesením ze dne 12. září 2005 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada má 6 členů, jejich funkční období je tříleté.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona a svým jednacím řádem. Činnost školské rady organizuje a její jednání řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

Školská rada byla zřízena ke dni 1. ledna 2006.

Rozhodnutím Rady města Kladna ze dne 17. června 2019 byli jako zástupci zřizovatele jmenování Ing. Tomáš Kadlec, MBA (zastupitel, ANO 2011) a Ing. Radek Větrovec (zastupitel, ODS).

Probíhající funkční období školské rady je od 1. července 2021 do 30. června 2024.

Jmenný seznam členů školské rady pro funkční období 2021–2024

Zástupci zřizovatele

  • Ing. Tomáš Kadlec, MBA (zastupitel a radní města Kladna – ANO 2011)
  • Ing. Radek Větrovec (zastupitel města Kladna – ODS)

Zástupci pedagogických pracovníků školy

  • Ing. Lenka Košnářová
  • Mgr. Lukáš Novotný

Zákonní zástupci nezletilých žáků

  • Markéta Děkanovská
  • Ing. Tomáš Drvota (předseda školské rady)

Dokumenty funkčního období 2021–2024

Dokumenty funkčního období 2018–2020