Projekt EU "Peníze školám"

8. ZŠ Kladno Logo

O projektu

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

vyhlásilo VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK,

Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

 • Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.
 • Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách.
 • Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.
 • Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.
 • Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vytváření podmínek pro budování finanční gramotnosti žáků, tj. znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných pro finanční zabezpečení a aktivní vystupování na trhu finančních produktů a služeb, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.

Naše škola na výzvu MŠMT pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost reagovala a připravila projekt s názvem "Škola porozumění"

V srpnu 2011 jsme odeslali Žádost o jeho finanční podporu a v listopadu 2011 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu. 

Podporou čtyř vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace v těchto oblastech:

 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ Kladno, Vodárenská 2116.

Konkrétní cíle:

Pedagogičtí pracovníci se budou po dobu trvání projektu vzdělávat:

a) v metodickém kurzu pro učitele cizích jazyků

b) ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti a k  individualizaci výuky v této oblasti

c) v oblasti využívání digitálních technologií

Pedagogičtí pracovníci vytvoří a zpřístupní sady digitálních učebních materiálů zaměřených na vzdělávací oblasti:

 • jazyk a jazyková komunikace
 • matematika a její aplikace
 • informační a komunikační technologie
 • člověk a jeho svět
 • člověk a příroda
 • člověk a společnost
 • umění a kultura

 Kolik žáků bude mít prospěch z toho, že se budou účastnit klíčových aktivit:

Ověření výukových materiálů bude probíhat průřezově v jednotlivých třídách dle metodických doporučení u jednotlivých materiálů. Vzhledem k zapojení téměř všech pedagogů se tyto aktivity dotknou všech žáků školy. Projektem pořízenou techniku a učební pomůcky budou využívat také všichni žáci školy.

Jaký bude konečný výsledek projektu:

V souvislosti s realizací projektu dojde k vybavení školy v oblasti ICT (počítače, interaktivní dataprojektory, SW vybavení,...), dále budou pořízeny učební pomůcky vztahující se k jednotlivým realizovaným šablonám (přírodní vědy, cizí jazyk, ...) a vznikne databanka1032 výukových materiálů, které budou využívat nejen učitelé naší školy, ale budou zpřístupněny i široké pedagogické veřejnosti.

Rozpočet projektu: 2 308 098,00 Kč

Projekt je z 85% spolufinancován ze zdrojů EU a z 15% ze státního rozpočtu.

Období realizace: listopad 2011 – květen 2014

HODNOCENÍ PROJEKTU „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ V RÁMCI OP VK EU PENÍZE ŠKOLÁM 

Projekt jsme zahájili 25. listopadu 2011 a ukončení většiny úkolů v jeho rámci jsme si naplánovali tak, abychom několik měsíců před závěrečnou monitorovací zprávou (květen 2014) ladili již jen pár detailů.

Naším prvotním záměrem bylo zavést do výuky ve významné míře moderní vyučovací metody využívající zejména rozvoje informačních a komunikačních technologií. Projekt nám umožnil vyřešit hlavní problém – financování. K úspěchu projektu velmi přispěla možnost vybavit školu technickými prostředky a softwarem jak pro tvorbu různých digitálních materiálů, tak pro jejich prezentaci.

Díky optimální volbě šablon jsme dosáhli téměř stoprocentního možného finančního efektu. Povinnosti, které vyplývaly z této volby, pak přirozeným způsobem zvýšily ICT dovednosti naprosté většiny učitelů školy. Použití digitálních učebních materiálů vytvořených učiteli, ale také žákovské prezentace výrazně osvěžilo povětšinou tradiční formu výuky. Byla vytvořena databáze digitálních učebních materiálů (jen na naší škole jich je 1.032!!!), jejichž autory jsou samotní učitelé, tedy ti, kdo nejlépe znají potřeby výuky. Na naší škole jsou nyní dvě plnohodnotné PC pracovny, všechny učebny jsou vybaveny potřebnou technikou.

V rámci projektu jsme ovšem nezapomněli ani na další obory, jako jsou přírodní vědy, matematika a cizí jazyky. Učitelé odpovídajících předmětů absolvovali semináře zaměřené na metodiku výuky. Nemalé prostředky bylo možno věnovat na nákup nových učebních pomůcek nebo elektronických učebnic a výukových materiálů. Učitelé zapojení do projektu vytvářeli DUM s nadšením podpořeným novým technickým vybavením a nově nabytými nebo výrazně zlepšenými dovednostmi v oblasti práce s ICT.

V závěru můžeme konstatovat, že náš projektový záměr byl beze zbytku splněn. Projekt tak považujeme za velmi prospěšný i úspěšný.

Na základě doporučení administrátora šablon EU peníze školám byla naše škola požádána o prezentaci výstupů našeho projektu Škola porozumění na semináři OP VK konaném 4. června 2014 v Praze.

Mgr. Jaroslav Feřtek, ředitel školy

Prezentace projektu

 

 

Sada 1

Písmena

Sada 2

Zábavné počítání s čísly

Sada 3

Živá příroda

Sada 4

Čtení písmen, slabik, slov a vět

Sada 5

Matematika a její aplikace

Sada 6

Toulky naší vlastí

Sada 7

Mluvnice a slovní zásoba

Sada 8

Matematika a její aplikace

Sada 9

Lidé a svět

Sada 10

Pravopis a tvarosloví

Sada 11

Slovní úlohy

Sada 12

Člověk a jeho svět

Sada 13

Tvarosloví

Sada 14

Geometrie

Sada 15

Rodina, svátky

Sada 16

Ohebné slovní druhy – pravopis koncovek

Sada 17

Počítáme do 100

Sada 18

Svět kolem nás

Sada 19

Rody a vzory podstatných jmen

Sada 20

Člověk

Sada 21

Starší dějiny

Sada 22

Čtenářská gramotnost

Sada 23

Aritmetika a algebra pro druhý stupeň ZŠ

Sada 24

Česká republika a Evropa

Sada 25

Stylistika a literatura

Sada 31

Vyjmenovaná a příbuzná slova

Sada 32

Matematika v praxi

Sada 34

Základy anglického jazyka na 1. stupni

Sada 35

Dějepis pro 7. ročník

Sada 36

Amerika

Sada 37

Český jazyk – tvarosloví a komplexní jazykové rozbory 6.-9. ročník

Sada 38

Pravěk a starověk

Sada 39

Česká republika

Sada 40

Reálie anglicky mluvících zemí

Sada 41

Člověk a společnost – novověk do roku 1918

Sada 42

Socioekonomický a politický zeměpis

Sada 43

Slovesné časy v anglickém jazyce

Sada 44

Člověk a společnost – dějiny 20. století

Sada 45

Matematické úlohy řešené pomocí počítačových programů

Sada 46

Mluvnice a slovní zásoba

Sada 47

Člověk v každodenním životě

Sada 48

Numerické operace

Sada 49

Příroda a hospodářství České republiky

Sada 50

Laboratorní práce z přírodopisu a chemie 6.- 9. ročník

Sada 26

Kultura a umění

Sada 27

Přírodopis 7. ročník – Stavba těl organismů

Sada 28

Český jazyk – Skladba 6.- 9. ročník

Sada 29

Materiály, barvy, techniky

Sada 30

Organické sloučeniny

V přehledu jsou uvedeny stručné anotace digitálních učebních materiálů, kompletní materiály jsou k dispozici ve škole (zájemci pište na adresu: 8.zskladno@seznam.cz).