Zápis do mateřské školy

8. ZŠ Kladno Logo

Magistrát města Kladna

Č.j.: Škol/2021  Kladno 8. března 2021

Zápis dětí

do kladenských mateřských škol pro školní rok 2021/2022

proběhne v souladu s  metodickými doporučeními MŠMT ČR v distanční podobě.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit příslušné škole do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji v době od 5. do 14. května 2021 do 12:00 hodin.

Formuláře a podrobné informace budou poskytnuty ze strany jednotlivých škol, kontakty na ně naleznete na https://www.8zsamskladno.cz/zs-a-ms/materska-skola-divadelni/.

Umožněno bude rovněž osobní podání žádosti ve škole ve dnech

10. až 12. května 2021 od 9:00 do 12:00 hodin,

ve čtvrtek 13. května 2021 od 7:00 do 18:00 hodin

a v pátek 14. května 2021 od 7:00 do 17:00 hodin.

Podmínkou je dodržení všech v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.

Současně proběhne zápis i do Církevní mateřské školy RADOST, Bulharská 2331, Kladno a do Montessori mateřské školy a klubu Kladno, Obránců míru 2666.

Záležitosti zápisů upravuje platná školská legislativa a obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 55/17 „O školských obvodech spádových mateřských škol“, dle této vyhlášky školský obvod každé mateřské školy tvoří celé území města Kladna.

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.

Ing. Zdeněk Slepička, v. r.

tajemník magistrátu

Dokumenty ke stažení

Plnění povinné školní docházky
(Zákon 561/2004, ve znění pozdějších předpisů §36 odst. 3-5 )

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15.února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Odklad povinné školní docházky
(Zákon 561/2004, ve znění pozdějších předpisů §37 odst. 1)

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, do 31.5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělání vyrovná vývoj dítěte.

Do prvního ročníku mohou nastoupit i děti, které dovrší šest let věku v průběhů celého školního roku. Žádost musí být doložena dvěma odbornými vyjádřeními – lékaře a školského poradenského zařízení.

  • Každoročně během měsíce listopadu navštěvují společně školu ředitelky kladenských mateřských škol, zajímají se o první úspěchy svých bývalých žáčků, konzultují s učitelkami 1. tříd a přímo se účastní výuky v prvních třídách. S vedením školy pak domlouvají následné návštěvy školy již v doprovodu svých současných svěřenců - budoucích prvňáčků. Ti tak poprvé vkročí do školy, mají možnost si ji důkladně prohlédnout, okukují děti, paní učitelky, třídy a každodenní školní život, zapojují se do výuky.

  • V listopadu škola pravidelně pořádá tzv. víkendové setkání pracovníků školy s budoucími prvňáčky v doprovodu jejich rodičů společně s žáky nejnižších ročníků a jejich rodičů.Toto setkání umožní nejen dětem, ale i rodičům seznámit se s prostředím a klimatem školy, žáci nižších ročníků pak rádi rodičům představují jim už důvěrně známá zákoutí školy a paní učitelky. Atmosféra těchto setkání je vždy pohodová, klidná, ale také tvořivá a soutěživá.

  • Začátkem ledna se škola otevírá celé veřejnosti při Dnech otevřených dveří. V tyto dny školu navštěvují převážně rodiče budoucích prvňáčků se svými ratolestmi a děti z mateřských škol se svými paní učitelkami. Zájemcům jsou poskytnuty první bližší informace týkající se výuky v příštích prvních třídách, mají možnost shlédnout ukázky výukových hodin a prohlédnout si prostory školy.

  • Rodičům budoucích prvňáčků nabízíme možnost navštěvovat se svými dětmi „Předškoličku“. Děti se seznamují se svou paní učitelkou, se spolužáky i s prostředím školy. Vyzkouší si nanečisto, jaká práce na ně od nového školního roku čeká. Bližší informace obdržíte při zápisu do 1. tříd.
     

  • Informační leták se základními informacemi o škole lze nahlédnout a následně vytisknout ve formátu jpg klepnutím na odkazy: leták - vnější strana, leták - vnitřní strana.

  • Ke stažení Potřeby do 1. třídy.

Pro nastávající prvňáčky organizujeme tzv. Předškoličku, během které se mohou seznámit se svými budoucími učitelkami, chodem školy i jejími prostorami.