Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Divadelní 1740, Kladno pro školní rok 2023/2024 proběhne

 • ve čtvrtek 11. května 2023 od 7 do 18 hodin
 • v pátek 12.května 2023 od 7 do 17 hodin

K zápisu je potřeba:

 1. Žádost o přijetí + přihláška ke stravování (v dokumentech ke stažení),
 2. kopie rodného listu dítět,
 3. otvrzení o očkování -netýká se dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku. Dítě, které se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, musí mít doklad od lékař,
 4. kopie dokladu o povolení k pobytu v ČR (pouze cizinci.

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole, a to ve vitríně u hlavního vchodu do MŠ. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Dokumenty ke stažení

Plnění povinné školní docházky
(Zákon 561/2004, ve znění pozdějších předpisů §36 odst. 3-5 )

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15.února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Odklad povinné školní docházky
(Zákon 561/2004, ve znění pozdějších předpisů §37 odst. 1)

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, do 31.5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělání vyrovná vývoj dítěte.

Do prvního ročníku mohou nastoupit i děti, které dovrší šest let věku v průběhů celého školního roku. Žádost musí být doložena dvěma odbornými vyjádřeními – lékaře a školského poradenského zařízení.

 • Každoročně během měsíce listopadu navštěvují společně školu ředitelky kladenských mateřských škol, zajímají se o první úspěchy svých bývalých žáčků, konzultují s učitelkami 1. tříd a přímo se účastní výuky v prvních třídách. S vedením školy pak domlouvají následné návštěvy školy již v doprovodu svých současných svěřenců - budoucích prvňáčků. Ti tak poprvé vkročí do školy, mají možnost si ji důkladně prohlédnout, okukují děti, paní učitelky, třídy a každodenní školní život, zapojují se do výuky.

 • V listopadu škola pravidelně pořádá tzv. víkendové setkání pracovníků školy s budoucími prvňáčky v doprovodu jejich rodičů společně s žáky nejnižších ročníků a jejich rodičů.Toto setkání umožní nejen dětem, ale i rodičům seznámit se s prostředím a klimatem školy, žáci nižších ročníků pak rádi rodičům představují jim už důvěrně známá zákoutí školy a paní učitelky. Atmosféra těchto setkání je vždy pohodová, klidná, ale také tvořivá a soutěživá.

 • Začátkem ledna se škola otevírá celé veřejnosti při Dnech otevřených dveří. V tyto dny školu navštěvují převážně rodiče budoucích prvňáčků se svými ratolestmi a děti z mateřských škol se svými paní učitelkami. Zájemcům jsou poskytnuty první bližší informace týkající se výuky v příštích prvních třídách, mají možnost shlédnout ukázky výukových hodin a prohlédnout si prostory školy.

 • Rodičům budoucích prvňáčků nabízíme možnost navštěvovat se svými dětmi „Předškoličku“. Děti se seznamují se svou paní učitelkou, se spolužáky i s prostředím školy. Vyzkouší si nanečisto, jaká práce na ně od nového školního roku čeká. Bližší informace obdržíte při zápisu do 1. tříd.
   

 • Informační leták se základními informacemi o škole lze nahlédnout a následně vytisknout ve formátu jpg klepnutím na odkazy: leták - vnější strana, leták - vnitřní strana.

 • Ke stažení Potřeby do 1. třídy.

Pro nastávající prvňáčky organizujeme tzv. Předškoličku, během které se mohou seznámit se svými budoucími učitelkami, chodem školy i jejími prostorami.