ŠvP 2019 – RS Bajtlich v Chřibské

8. ZŠ Kladno Logo

Vážení rodiče,
škola připravila v součinnosti s agenturou ROCKI Outdoor Company pro Vaše děti školu v přírodě (ŠvP), která se uskuteční v termínu od 18. do 24. 5. 2019 v Chřibské.

Pedagogický dohled a výuku budou za školu (při dostatečném počtu účastníků z řad žáků jednotlivých tříd) vykonávat třídní učitelé, a to následovně:

 • VII. C Mgr. Kateřina Čebišová
 • VIII. A Milada Vlasáková
 • VIII. B Mgr. Marta Strnadová
 • VIII. C Bc. Ondřej Míka
 • IX. A Mgr. Martina Dubská
 • IX. B Mgr. Klára Nejedlá (pověřená vedením a organizací této skupiny na ŠvP)

Pedagogický dohled, instruktoři, zdravotník a noční dohled:

Agentura Rocki Outdoor Company poskytne instruktory a zdravotníka, kteří budou zajišťovat pedagogický dozor při všech aktivitách, zabezpečovat odpolední program včetně dohledu nad žáky a zajistí dohled rovněž během nočního klidu.

Ubytování v chatkách a strava formou plné penze s pitným režimem jsou zajištěny v Rekreačním areálu Bajtlich v Chřibské.

Budeme začínat v sobotu 18. 5. obědem po příjezdu a ubytování žáků a končit v pátek 24. 5. obědem po dopoledním programu.

Chatky, ve kterých budou žáci ubytováni, jsou vybavené postelemi s lůžkovinami a povlečením, stoly s židlemi, skříněmi a každá má vlastní sociální zařízení.

V areálu budeme mít k dispozici velkou jídelnu, která bude využívána také jako společenská místnost, učebny, disko sál, jednu velkou a jednu malou tělocvičnu, venkovní bazén a hřiště. Celý areál bude mít škola uzavřený pouze pro sebe.

Program kurzu je připraven tak, aby se žáci v dopoledních hodinách věnovali netradičně pojaté výuce, do odpoledního programu pak budou zařazeny různé sportovní, outdoorové, harmonizační a teambuildingové aktivity.

Program bude podřizován aktuálnímu stavu žáků (jejich únavě) a počasí. Mezi dopoledním a odpoledním programem bude zařazen po obědě relaxační a
regenerační odpočinek.

Během programu budou žáci rozděleni do družstev, která mezi sebou budou soutěžit v celopobytové tematické hře. Poslední den proběhne vyhlášení a všichni budou odměněni podle umístění. Během týdne budou zařazovány i individuální závody a soutěže a i v nich budou žáci následně vyhodnoceni a odměněni.

Důležitými tématy, která se budou celým týdnem prolínat, jsou přátelství, komunikace, spolupráce, tolerance, zdravý životní styl, fair play nebo etiketa.

Plánované aktivity: orientační běh, adrenaliáda, rocki race (inspirováno závody Gladiátor nebo Sparťan race), softball, touch rugby, lacross a jiné kolektivní hry, „bojovky“, stezka odvahy, vědomostní soutěže a další.

Harmonogram dne:

 • 7:40 Budíček + ranní hygiena
 • 8:00 – 8:45 Snídaně + příprava na dopolední program
 • 8:45 – 12:30 Dopolední program (výuka)
 • 12:30 – 13:30 Oběd
 • 13:30 – 14:00 Polední klid (osobní volno)
 • 14:00 – 18:00 Odpolední program
 • 18:00 – 19:00 Večeře
 • 19:00 – 20:00 Osobní volno
 • 20:00 – 22:00 Večerní program
 • 22:00 – 23:00 Osobní volno, večerní hygiena (příprava na večerku)
 • 23:00 Večerka
 • 23:00 – 7:40 Noční klid

Pravidla školy v přírodě:

 • Na akci je zakázáno užívat jakékoliv omamné a návykové látky včetně alkoholu a cigaret.

 • Je zakázáno rovněž kouření jakýchkoli druhů elektronických cigaret.

 • Žáci nesmí svévolně opouštět ubytovací zařízení ani se samostatně vzdalovat při aktivitách a osobním volnu, pokud o tom nebude informován některý z pedagogů nebo instruktorů.

 • Program je veden buď školními pedagogy, nebo zkušenými instruktory. Je zakázáno opouštět přidělenou skupinu, pokud o tom není informován její vyučující nebo instruktor.

 • Je zakázáno vstupovat do bazénu a jiných vodních ploch bez souhlasu pedagogů nebo instruktorů. Při aktivitách v bazénu musí každý žák dbát pokynů instruktorů nebo pedagogů a celkově se musí chovat tak, aby neohrozil sebe ani jiné žáky.

 • Je potřeba, aby žáci všechny případné zdravotní problémy řešili ihned se zdravotníkem, nebo o nich informovali kteréhokoliv instruktora či školního pedagoga.

 • V případě přání, stížností a řešení osobních problémů se mohou žáci kdykoliv obrátit na některého z instruktorů,
  zdravotníka nebo pedagoga.

 • Harmonogram akce a všechny důležité informace se žáci dovědí na schůzce ihned po příjezdu do areálu a o všech plánovaných aktivitách pro následující den budou navíc informováni v závěru večerního programu. Dále si budou moci vše vyhledat v písemné formě v dokumentu nazvaném „Program dne“, který bude vyvěšen na nástěnce k tomu určené.

 • Na stejné nástěnce budou také stále vyvěšené všechny důležité informace k akci.

 • Je potřeba, aby žáci dodržovali všechny pokyny, čímž bude zajištěn snadný a bezproblémový průběh akce a všichni si tak společný týden užijí.

 • Cílem všech, kdo se budou na organizaci a realizaci akce podílet, je, aby se žáci vraceli domů s novými zážitky a zkušenostmi a aby byl celkový dojem z akce pozitivní.

 • Jakékoliv závažné porušení pravidel akce bude pro každého žáka i žákyni znamenat ukončení účasti na akci. Vše bude následně oznámeno rodičům, kteří si budou muset svého syna nebo svou dceru na vlastní náklady z akce odvézt. Účastník akce nemá v takovém případě nárok na vrácení zaplacené částky ani její poměrné části. Případné škody způsobené žákem/žákyní školy budou vymáhány na základě vystaveného dokumentu o vzniklé škodě a musí být uhrazeny způsobem v tomto dokumentu uvedeném.

Pevně ale věříme, že bude akce připravena tak, že nevznikne důvod k žádnému porušování pravidel a že bude program pro všechny natolik zajímavý, že nebude mít nikdo z jejích účastníků důvod vyhledávat zbytečně aktivity, které by se neztotožňovaly s výše zmíněnými pravidly akce.

Důležité informace:

Termín akce: 18. – 24. 5. 2019

Cena: 3.600,-Kč (ubytování, plná penze, pitný režim, doprava, celotýdenní program zajištěný agenturou Rocki Outdoor Company, půjčovné materiálu, odměny a ceny)

Zálohu ve výši 1.000,- Kč prosím uhraďte na účet školy číslo 18232141/0100, vedeného u Komerční banky s variabilním symbolem, který mají žáci školou přidělený pro všechny bezhotovostní platby. Zálohu je nutné uhradit do 10. 12. 2019!

Doplatek ve výši 2.600,- Kč uhraďte nejpozději do 31. 3. 2019 stejným způsobem.

Odjezd: v sobotu 18. 5. 2019 v 8:30 hodin z areálu školy (sraz: 8:00 hodin na hřišti školy)

Návrat: v pátek 24. 5. 2019 mezi 16. a 17. hodinou do areálu školy (bude upřesněno)

Dokumenty k odevzdání: Prohlášení o bezinfekčnosti, kopie průkazu pojištěnce ZP, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k účasti na školních pobytových akcích, léky s instrukcemi k dávkování, podepsaná Prohlášení rodičů, která budou součástí posledních informací.

Co je potřeba zabalit: pomůcky pro výuku (bližší informace žákům předají třídní učitelé), sportovní obuv a dostatek sportovního i běžného oblečení, nějaké teplejší oblečení pro případ chladnějšího počasí, pokrývka hlavy, sluneční brýle, opalovací krém, hygienické potřeby, láhev na pití, batůžek, přezůvky, plavky, ručník nebo podložka k vodě, přiměřené kapesné pro osobní výdaje, bílé triko k dotvoření („zničení“) a dále vše, co jste zvyklí na podobné akce balit (např. osobní zdravotní kompenzační pomůcky – dioptrické brýle, ortéza, bandáž, berle apod.)

Poslední, velmi důležitá (a také citlivá) poznámka:
Byli bychom rádi, kdyby s sebou žáci neměli mobilní telefony ani jinou elektroniku. Přibalte jim hodinky, aby mohli dodržovat stanovené časy. Věřte, že bude zážitek z akce bez těchto vymožeností mnohem větší. Z mnoha zkušeností víme, že týden bez mobilních telefonů žáci bez problémů vydrží. (Kolikrát se hájí, že telefon musí mít na přání rodičů.) Aktivit bude na akci tolik, že žáci ani nebudou mít moc příležitosti mobilní telefon využívat. V případě potřeby si mohou určitě zatelefonovat z mobilního telefonu, který k tomu bude určený, a také Vy jim můžete zatelefonovat na číslo 776 022 251 v časech osobního volna. Zkuste, prosím, tuto skutečnost respektovat a dětem telefony ani jinou elektroniku na akci nedávejte. Za jejich případnou ztrátu ani škola, ani provozovatel ubytovacího zařízení nenese odpovědnost.