Organizace a provoz


Kalendář akcí

Zvýšená bezpečnostní opatření

Vážení rodiče, upozorňujeme na zvýšená bezpečnostní opatření v provozu školní družiny v pavilonu na hřišti. Vzhledem k zajištění bezpečnosti a zvýšené ochrany osobních věcí Vašich dětí se bude pavilon ŠD zamykat a nebude volně přístupný. Zvoňte, prosím, na zvonek umístěný u zadního vchodu do budovy a vyčkejte příchodu vychovatelky, která Vám předá děti. Děkujeme za pochopení a vstřícné jednání. Vychovatelky ŠD.


Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení ŠD a jejich umístění

Školní družina slouží k výchově a rekreaci žáků škol. Bere v úvahu požadavky rodičů, poskytuje kompletní péči a dává prostor rozvoji zájmů žáků. Kapacita dětí je 190 (1. - 3., výjimečně 4. ročník) v šesti odděleních.


Nabídka zájmových kroužků

 • Práce na počítači - (ÚT 15,30 - 16,30 hod.)
 • Gastronomie (vaření) - (ST 15,30 - 17,00 hod.) - skupiny sudý, lichý týden
 • Dovedné ruce - (ST 15,05 - 16,35 hod.)
 • Pohybové hry - (PO 15,40 - 16,40 hod.)
 • Projekt "Děti na startu" - (ČT 14,30 - 15,30 hod.)

Využívané prostory

 • budova ŠJ (1. poschodí) - 3 učebny, kabinet, sociální zařízení, tělocvična;
 • pavilon u školního hřiště - 1 učebna, 1 herna, 2 šatny, odkládací prostory pro pomůcky a sportovní potřeby, sociální zařízení;
 • tělocvična školy, areál (travnaté a asfaltové hřiště, 2 dětská hřiště)
 • Ke své činnosti využívá prostory budovy školní jídelny (7. ZŠ) - 3 učebny, kabinet, sociální zařízení, tělocvična;
 • areál školního hřiště a v pátek od 12.45 do 15.00 hodin tělocvičnu.
 • hlavní budova školy (přízemí) - 1 učebna

Žáci mají každý den možnost rekreačního pobytu venku, pokud to počasí dovolí. V průběhu odpoledne je žákům ponechán čas ke klidné odpolední svačině.


Kontakt

Lenka Janoušková

Vedoucí vychovatelka

312 687 805

budova školní jídelny - 1. poschodí

724 391 895

pavilon na školním hřišti

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

 • ŠD není nároková;
 • přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku;
 • žáci 3. a 4. tříd budou přijati do ŠD, pokud to kapacita ŠD dovolí – přednostně budou přijati:
  • žáci, kteří mají v nižších ročnících naší školy sourozence;
  • žáci, kteří dojíždějí do školy z jiných obcí ( mají trvalé bydliště mimo Kladno );
  • žáci, jejichž rodiče dojíždějí do zaměstnání mimo Kladno ( Praha, atd. ... );
 • vzhledem k omezené kapacitě ŠD a velkému předběžnému zájmu o ŠD nebudou přijímáni žáci z 3. a 4. ročníku, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní, na mateřské dovolené a kteří plně nevyužívají provozní dobu ŠD – pravidelně (často) odcházejí ze ŠD hned po obědě;
 • v případě, že se v průběhu školního roku do ŠD bude hlásit nový žák, který bude plně využívat služeb ŠD, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky do ŠD, pokud nebude splňovat daná kritéria.

Případné dotazy budou zodpovězeny kdykoli vedoucí vychovatelkou Lenkou Janouškovou nebo písemně (mailem).

Provoz školní družiny

Ve školní družině (ŠD) začíná ranní provoz v 6.00 hod. pouze v budově školní jídelny (1. poschodí) a končí odchodem dětí do školy na vyučování. V případě potřeby lze využívat ranní prodloužené služby ve ŠD do 8.45 hod. (půlené skupinové vyučování).

Odpolední provoz začíná od konce vyučování a končí v 17.00 hod (v pondělí a ve středu do 17.15 - úřední dny) v budově školní jídelny (ŠJ) i v pavilonu na školním hřišti. V pavilonu na školním hřišti provoz funguje pouze do 15.30. III. oddělení ŠD má své zázemí ve školní budově v učebně třídy I. C (provoz do 15.15 hod.). Zůstane-li dítě ve ŠD déle, bude převedeno vychovatelkou do ŠD v budově ŠJ.

Ranní docházka dětí není závazná a slouží i potřebám rodičů dětí, které jinak ŠD nenavštěvují. Výjimečně lze do ŠD umístit i nepřihlášeného žáka - např. na dobu polední přestávky před odpoledním vyučováním, při dělených vyučovacích hodinách, v době, kdy je neplánovaně přerušena výuka atd.

Vychovatelky odvádějí děti z ranního provozu ŠD do školy na vyučování a vyzvedávají děti po vyučování u šaten jednotlivých tříd. Učitelky předávají děti vychovatelkám s informacemi o chybějících žácích, o zdravotním stavu žáků nebo o změnách v rozvrzích tříd, apod. Od převzetí dětí ručí vychovatelka za jejich bezpečnost a pořádek při přechodu ze školy do ŠD i během celé své pracovní služby ve ŠD. Přechod dětí ze ŠD do školy i zpět na další mimotřídní aktivity (kroužky flétny, keramiky, cizích jazyků, zájmové Tv) nebo odpolední vyučování zajišťují vychovatelky (vyučující daných aktivit).

Volný vstup do prostoru ŠD v budově nad školní jídelnou (v 1. patře) bude rodičům žáků navštěvujících ŠD umožněn prostřednictvím čipových (elektronických) karet. Karta bude vystavena na jméno žáka na období jednoho školního roku. Ztráta karty se musí ohlásit ve ŠD příslušné vychovatelce. Novou kartu obdží rodiče za úhradu! V případě nálezu jiné karty prosíme tuto kartu odevzdat ve ŠD.

Přístupové karty - vstup do prostor ŠD

 • pokyny pro používání přístupových (elektronických) karet pro vstup do prostor ŠD (budova ŠJ - 1.patro);
 • přístupové karty budou v průběhu měsíce října vydávány pouze rodičům (zákonným zástupcům) žáků přihlášených do ŠD; karty budou předávány příslušnými vychovatelkami;
 • karty jsou majetkem školy a jsou vratné na konci školního roku

Přebírající bere na vědomí, že:

 1. přístupová karta je majetkem školy a její uživatel není oprávněn ji prodat, postoupit nebo jakkoli duplikovat (kopírovat);
 2. přístupová karta vystavená na jméno žáka je přenosná výhradně mezi osobami uvedenými na zápisovém lístku žáka jako osobami oprávněnými k vyzvedávání žáka;
 3. případnou ztrátu přístupové karty je nutno bez zbytečného odkladu nahlásit vychovatelce školní družiny (příslušné dle zařazení žáka), případně vedoucí vychovatelce pí L. Janouškové (tel. 724 391 895), aby se minimalizovalo riziko zneužití přístupové karty neoprávněnou osobou;
 4. ztracenou kartu bude muset nahradit v plné výši nově pořizované karty (dle aktuálního ceníku dodavatele přístupového systému);
 5. může požádat o vydání druhé přístupové karty na jméno svého dítěte – tato karta bude zapůjčena oproti vratné záloze ve výši 100,- Kč;
 6. v zájmu bezpečnosti dětí a ochrany jejich majetku není oprávněn prostřednictvím zapůjčené přístupové karty umožnit vstup do chráněných prostor jiným, zvláště jemu neznámým osobám – při prokázaném porušení této zásady se vystavuje uživatel karty riziku odpovědnosti za vznik a náhradu případně vzniklé újmy!!!

Stravování

 • Obědy lze zaplatit v kanceláři školní jídelny (ŠJ) i na více měsíců dopředu vždy v úřední hodiny, které jsou vyvěšeny na nástěnce u kanceláře ŠJ. Zaplacením obědů je dobita karta (čip) k vyzvedávání objednaných obědů pro následující měsíc. Pokud dítě na začátku nového měsíce nebude mít kartu (čip) dobitou (zaplacené obědy) nebo nebude mít oběd objednán (naprogramován) na strojku umístěném v hale před vstupem do ŠJ, nebude mu oběd vydán. Obědy lze objednávat i prostřednictvím internetu. Dítě má možnost výběru ze tří jídel.
 • Zakoupené karty (čipy) slouží k odběru obědů a platí po celou školní docházku. Oběd bude dítěti vydán po označení karty (čipu) ve strojku umístěném u výdajového okénka ve ŠJ.
 • Děti navštěvující ŠD nosí kartu (čip) každý den u sebe (nejlépe v taštičce - peněžence na krku). Doporučujeme kartu podepsat nebo jinak označit, aby ji dítě poznalo. -
 • Vychovatelka nepřebírá zodpovědnost za ztrátu nebo poškození karty (čipu). Pokud dítě kartu (čip) ztratí, je nutné nahlásit ztrátu v kanceláři ŠJ. Zablokování karty (čipu) je nutné proti jejímu zneužití jinou osobou. Pokud dítě kartu (čip) zapomene doma, bude mu na požádání vydána v kanceláři ŠJ náhradní stravenka.
 • Obědy se odhlašují vždy do 14:00 hodin předchozího dne nebo do 7:30 hodin odhlašovaného dne. Po této hodině již nebude oběd odhlášen. (jak obědy odhlásit najdete v sekci školní jídelna)

Obědy jsou vydávány po skončení vyučování od 11:35 do 14:00 hodin. Ze ŠD do ŠJ doprovází děti vychovatelka. 

1. oběd - 11,35 - 12,00 hodin,

2. oběd 12,30 - 13,00 hodin,

3. oběd - 13,30 - 14,00 hodin.

Ostatní informace týkající se provozu školní jídelny naleznete v sekci školní jídelna.

Pitný režim

Dítě má možnost se napít v průběhu společného stravování ve ŠJ (teplé nebo studené nápoje). Dále doporučujeme nosit si do ŠD vlastní nápoje v nerozbitné lahvičce, je možno připravit nápoje z přinesené šťávy. Nápoj je možné si zakoupit i u nápojových automatů ve škole, pouze v doprovodu vychovatelky, pokud to provoz ŠD dovolí.

Poplatek za školní družinu

Měsíční poplatek za umístění dítěte do ŠD činí 150 Kč. Platba se provádí převodem na školní účet č. 18232141/0100, k.s. 308, v.s. Vám bude sdělen u zápisu do ŠD nebo v úředních hodinách v kanceláři hospodářky školy.

Z důvodu zjednodušení účetnictví dochází od školního roku 2013/2014 ke změně rozdělení úhrady plateb za školní družinu a placené zájmové kroužky – platby budou vybírány na období do konce kalendářního roku a období od ledna roku následujícího:

ŠD
1. platba: září – prosinec 600,- Kč (4 x 150,- Kč) – nutno uhradit do 30. 9.
2. platba: leden – červen 900,- Kč (6 x 150,- Kč) – nutno uhradit do 30. 1.

zájmové kroužky:
1. platba: říjen – prosinec - nutno uhradit do 31. 10.
2. platba: leden – květen – nutno uhradit do 30. 1.

Částka bude stanovena na základě výběru kroužku a počtu hodin.

Co dítě potřebuje do školní družiny?

 • přezůvky (i starší, podepsané),
 • pevnou obuv do tělocvičny (cvičky, tenisky – ne pantofle!),
 • oblečení pro pobyt venku (starší tepláky, hrací kalhoty) - vše v označeném sáčku nebo pevné tašce (ne igelitové),
 • uvítáme papírové kapesníky nebo ubrousky,
 • sáček bonbónů na odměny pro děti.

Nedoporučuje se žákům nosit do ŠD cenné věci (drahé šperky, kalkulačky, mobilní telefony, koloběžky, kolečkové brusle, nákladné oblečení, atd.), škola nebude hradit jejich ztrátu a neručí za zapomenuté a odložené věci.

Uvolňování dětí ze školní družiny

Pravidelný odchod ze ŠD podle údajů na zápisovém (přihlašovacím ) lístku.

Nepravidelný odchod:

 • osobní vyzvednutí (rodič, zplnomocněná osoba uvedená na zápisovém lístku)
 • na základě písemného sdělení s uvedením data, přesné hodiny odchodu, souhlasu s tím, že dítě odchází samo a podpisu rodičů.

Z bezpečnostních důvodů nelze žáka ( ani mimořádně ) uvolňovat ze ŠD na základě ústního vzkazu, telefonické žádosti ani SMS zprávy. Ve výjimečných případech lze žáka uvolnit ze ŠD prostřednictvím e-mailové zprávy ( po předchozí domluvě). Vyzvedávání dětí ze ŠD doporučujeme v době do 13.30 nebo po našem odpoledním zaměstnání od 15.00 do 17.00 (v pondělí a ve středu do 17.15). V době mezi 13.30 až 15.00 může být paní vychovatelka s dětmi mimo areál školy (vycházky, v pátek tělocvična).

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze školní družiny

1. Navázání telefonického kontaktu s rodiči žáka nebo dalšími rodinnými příslušníky.
2. Vyčkání s dítětem po dobu nejdéle 1 hodiny po skončení provozní doby ve ŠD.
3. Informování vedení školy a následně pak kontaktování orgánů sociální péče o děti a mládež.
4. Po domluvě s vedením školy a předáním dítěte těmto orgánům vychovatelka již nenese zodpovědnost za svěřené dítě.

Přihlášení, odhlášení, vyloučení žáka ze školní družiny

Žáka přihlašují do ŠD rodiče opětovně vždy na začátku nového školního roku (první školní den).

Odevzdáním řádně vyplněného zápisového (přihlašovacího lístku) vychovatelce je žák přihlášen a je zahájena jeho docházka do ŠD. Docházka přihlášeného dítěte je povinná a trvá celý školní rok, končí písemným odhlášením dítěte ze ŠD nebo ukončením školního roku.

V průběhu školního roku jsou žáci přijímáni do ŠD pouze v tom případě, pokud to kapacita ŠD dovolí (vedoucí vychovatelka rodičům oznámí, zda bylo dítě do ŠD přijato).

Odhlašování dítěte ze ŠD se děje písemnou formou, s příslušnou vychovatelkou si rodiče dohodnou přesné datum ukončení docházky, písemná odhláška se přikládá k zápisovému lístku.

O vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. Toto krajní opatření je možné, pokud žák soustavně nebo jiným významným projevem porušil kázeň a pořádek, případně ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. I často se opakující nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby ŠD může být důvodem k vyloučení žáka. Rozhodnutí o vyloučení žáka musí být předem projednáno se zákonnými zástupci žáka a má charakter správního řízení.