Informace ke znovuotevření MŠ

Navigace: Mateřská škola / Akce MŠ                                                                                                                                         Kladno dne 27. 4. 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření kladenských mateřských škol od pondělí 25. května 2020, tedy současně s umožněním osobní přítomnosti žáků prvních stupňů základních škol. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u škol základních.

  • Účast dětí ve třídách a aktivity budou probíhat v menších skupinách cca10 dětí.
  • V případě nedostatečné kapacity z  důvodu omezeného počtu dětí ve třídě či nedostatku pedagogických pracovníků budou přednostně umísťovány děti rodičů zastávající pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města a děti samoživitelek/ů a zaměstnaných rodičů.
  • Složení třídy bude neměnné a dítě tedy nebude moci přecházet do jiné třídy.
  • Vzájemný kontakt tříd bude omezený.
  • Pedagogičtí pracovníci školy budou provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
  • Nebudou probíhat žádné zájmové aktivity (kroužky).
  • V průběhu dne a aktivit dětí bude doporučeno nošení roušek (zákonní zástupci zajistí dětem 2 roušky na den).
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální  epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností stravování ve třídách či oddělení jednotlivých skupin (v případě nemožnosti splnění předepsaných hygienických standardů bude podávána studená strava).

Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen připravuje MŠMT a MZ ČR. Bylo přislíbeno jejich zveřejnění do 30. 4. 2020.

Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, kterým  chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu provozu mateřské školy. Vyplněný dotazník zašlete elektronicky DS nebo e-mailem na adresu školy nejpozději do 7. května 2020.

Na základě výsledků dotazníkové akce připraví naše škola organizaci školních tříd, zapojení pedagogických pracovníků do této činnosti, určí učebny a další podrobnosti, které vyplynou z upřesňujících instrukcí MŠMT a MZ ČR.

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do mateřské školy bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Pro informaci zasíláme v příloze předběžnou podobu prohlášení. V případě, že MZ a MŠMT zveřejní předepsaný oficiální formulář, zašleme Vám jej v dostatečném předstihu.  Podepsané česné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu do školy.   

Vzhledem k tomu, že se situace ohledně MŠ neustále mění, budeme Vás průběžně informovat o případných změnách.

 

                            S pozdravem ředitel školy.

Veškeré kroužky jsou na doporučení vlády  ZRUŠENY
Přeplatky budou vyúčtovány do konce školního roku.

Ke stažení